Chennai Tamil Sangam felicitates Navi Mumbai Tamil Sangam for receiving the award Tamil Thai Virudhu – 2015 from the Government of Tamil Nadu.